четвртак, 22. октобар 2009.

Arčenje para i arčenje šume

U akciji hapšenja bivših direktora više zdravstvenih ustanova u Beogradu, priveden je i bivši direktor KBC Zvezdara Prof. dr Zoran Ivanković. Napominjemo da je upravo za mandata uhapšenog direktora pokrenuta incijativa za upad KBC Zvezdara u Zvezdarsku šumu. Govori li to nešto o samoj inicijativi, prosudite sami.
Nije li na delu je ista logika, arčenja opšteg dobra, bilo da je reč o šumi ili državnim parama?
A kako se gazduje u beogradskom zdravstvu najbolje svedoči akcija policije ali i reči donedavne sekretarke za zdravstvo prof dr Dragana Jovanović Dragane Jovanović.

Šta sam htela o zdravstvu da kažem, a nisu mi dali da govorim
o Rekonstrukcija KBC Zvezdara
O Kabc ZVezdara" prof dr Dragana Jovanovic, kaže:
- Osnovni ugovor za rekonstrukciju KBC „Zvezdara“ II faza sklopljen je u julu 2006. godine na iznos od 3.978.982 e (sa PDV-om). Aneksom br.1 ugovora izmedu RM Zdravlja i GP "Ratka Mitrovica" bilo je 22 ponude za izmene i dopune radova iz osnovnog ugovora na iznos od 840.304,43 eura sa PDV-om.
Vrednost dodatnih ponuda je kompenzovana odustajanjem RM Zdravlja od Šeme br.2 u kompletnom iznosu od 355.008,3 eura, a delimicno od Šema br.5 i br.6, odnosno za br.5 u iznosu od 83.684,5e i za br.6 u iznosu od 273.429,6 eura.
Nakon ovoga RM Zdravlja je na Grad Beograd-Sekretarijat za Zdravstvo prebacilo obavezu za placanje novih viškova, nepredvidenih i naknadnih radova u iznosu od 60.993.883,40 din. Od cega je vrednost vec izvedenih naknadnih i nepredvidenih radova iznosila 55.855.594,37 din. A neizvedenih samo 5.138.286,02 dinara.
Dakle RM Zdravlja je suprotno Zakonu o investicionoj izgradnji davalo naloge za naknadne i viškove radova bez da je prethodno obezbedilo sredstva, pa je taj iznos radova (55.855.594 din) prebacen na Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo, cime je umanjen i oštecen Gradski budžet.
Prema preliminarnom izveštaju CIP-a od 31.1.2009. i izveštaju Nadzorne Službe dinamika izvodenja radova i cena izvedenih radova nije ostvarena prema uslovima osnovnog ugovora.
Na osnovu navedenog preliminarnog izveštaja CIP-a evidentno je sledece:
- Za radove po Aneksima ugovora Nadzor nije overio kolicinu radova potpisom i licencnim pecatom.
- Na osnovu uvida u investiciono-tehnicku dokumentaciju, CIP je utvrdio da izvodac potražuje III-om privremenom situacijom iznos od 769.658,20 dinara više nego što je vrednost izvedenih radova, i to:
o Hirugija:
- Opisana pozicija bojenje plafona poludisperznom bojom (po osnovnom ugovoru molersko-farbarski radovi pod pozicijom br.1) obuhvataju sve predradnje na izravnjavanju postojeceg plafona. Prema 18-oj dopunskoj ponudi, izvedeno je dletovanje plafona u kolicini od 2805,01m kvadratni za ukupno 336.601,00 dinara što je ocigledno sporan iznos.
Za bojenje zidova poludisperznom bojom (pozicija broj 2) takode u opisu uz osnovnu ponudu obuhvaceno je dletovanje dok se u Aneksu 1 pozicijom 4 ponovo obuhvata dletovanje.
U opisu pozicije za izradu poda u osnovnom ugovoru pozicijom postavljanja PVC poda Tarket predvida se izravnjavanje olma masom. Po 18-oj dopunskoj ponudi izvedeno je poravnjanje poda (po opisu manjeg obima 0,03m kvadratnog na jedan metar poda) što apsolutno odgovara olma masi. Smatra se da je iznos od 337.057,20 za poziciju br.32 sporan.
Za poziciju broj 4 armiracki radovi, kolicina od 860 kg. u gradevinskoj knjizi nema dokaznica kolicina.
Hitan Prijem:
Radovi su zapoceti po projektu da bi kasnije broj dopuna i izmena prevazišao prvobitni projekat,
Za radove koji su ugovoreni Aneksom 3 koje finansira Grad ima sledecih nejasnoca:
o U III privremenoj situaciji naplacuju se pripremni radovi za Hitan prijem u iznosu od 96.000 dinara što je u suprotnosti sa opštim uslovima izvodenja gde su po osnovnom ugovoru predvideni pripremni radovi za ceo projekat po ceni od 10.000 eura i cišcenje gradilišta po završetku radova za 500 eura.
o Betonski radovi, pozicija broj 1 Betoniranje, serklaži i slicno, jedinicna cena od 25.600 din po kvadratnom metru je dvostruko viša nego predracunske cene za betonske radove iz osnovnog ugovora.
o Za Elektroinstalacije - Nadzorni Organ nije odobrio sredstva predvidena Aneksom 3 za izradu glavnih projekata za elektroinstalacije za Hitan prijem (s pravom) jer je posebnim uslovima osnovnog ugovora, tacka 5.1 i 5.2 vec predvidena ova obaveza.
Zakljucak:
1) RM Zdravlja je suprotno Zakonu o investicionoj izgradnji davalo naloge za naknadne i viškove radova bez da je prethodno obezbedilo sredstva, pa je taj iznos radova (55.855.594 din) naknadno prebacen na Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo, cime je umanjen i oštecen Gradski budžet.
2) Ocigledno postoji nesklad izmedu izvedenih radova i ispostavljenih situacija po Aneksima ugovora, tj. NE SLAŽU SE NI KOLICINE TJ. OBIM RADOVA NITI UGOVORENE CENE
Imajuci u vidu Clan 5. Ugovora izmedu RM Zdravlja (potpisnik Tomica Milosavljevic) i Grada Beograda (potpisnik prethodni sekretar zdravlja) koji kaže da RM Zdravlja u potpunosti odgovara Gradu za obim, kvalitet i cenu ugovorenih radova na rekonstrukciji KBC „Zvezdara“,
mora se postaviti pitanje odgovornosti za štetu nanesenu Gradskom budžetu...
INICIJATIVA ZA SMENU DIREKTORA KBC „ZVEZDARA“
Vec iz ugovora RM Zdravlja i Grada Beograda o stanju radova KBC Zvezdara (u sklopu projekta rekonstrukcije 20 bolnica u Srbiji sredstvima kredita EIB uz dodatak sredstava NIP-a) jasno je da u tom momentu (25.12.2007.) kad preuzima Grad Beograd osnivacka prava, postoji mala vrednost nezavršenih gradevinsko-rekonstruktivnih radova ( 9 od 10 pozicija su izvedeni radovi) – vrednost tih neizvedenih radova je 4.354.479,68 bez PDV-a, odnosno 5.138.286,02 din sa PDV-om za šta je Grad Beograd preuzeo obavezu da obezbedi sredstva. S obzirom da je Gradu nametnuta ovim ugovorom i obaveza da plati vec završene radove, Sekretarijat za zdravstvo je prebacio oko 55 miliona dinara izvodacu.
Medutim, Direktor KBC „Zvezdara“ se 9.5. 2008 g. obratio Sekretarijatu za zdravlje sa zahtevom br. 1093/1 za dodatna finansijska sredstva za završetak radova na objektima: objekta Hitnog prijema u iznosu od 469.142,03 eura sa PDV-om, i objekta Interne klinike u iznosu od 418.909,79 eura sa PDV-om, POZIVAJUCI SE UPRAVO NA PROTOKOL O ZAVRŠETKU RADOVA I UGOVOR???
Gotovo istovremeno, tj. 16.5.2008. upucuje i zahtev za obezbedenje novcanih sredstava za kupovinu medicinskog nameštaja za potrebe službe za Urgentnu medicinu sa specijalistickom poliklinikom KBC Zvezdara u vrednosti od 40.000.000,00 din sa PDV-om. Cak u dopisu od 9.6.2008. navodi da adaptacija službe za Urgentnu medicinu nalaže neophodno opremanje službe medicinskim nameštajem.
Paradoksalno je da prioritet bude nabavka (skupog) nameštaja vrednog 40.000.000,00 din (cca 500.000 eura) za objekat za koji se tek odvajaju sredstva i izvodenje je u svom pocetku.
Drugo, 12.6.2008. g KBC Zvezdara podnosi zahtev za obezbedenje sredstava za kupovinu nameštaja za Kliniku za Gerontologiju procenjene vrednosti 3.180.000,00 din sa PDV-om.
Medutim, 20.10.2008g predstavnik ove zdravstvene ustanove obratio se telefonskim putem Sekretarijatu za zdravstvo sa zahtevom za pojašnjenje da li sredstva obezbedena zakljuckom v.d.gradonacelnika grada Beograda broj 5-23119/08-G od 30.06.2008.g, za predmetnu nabavku mogu prenameniti za "reparisanje postojeceg nameštaja".
P.S. Ja sam kao novi sekr. za zdravstvo grada Beograda pokrenula inicijativu za njegovu smenu kao direktora KBC Zvezdara na konferenciji za štampu održanoj upravo dana 20.10.2008.g
Napomena:
Ubrzo potom direktor je stopirao i gore navedeni tender za nameštaj u strahu jer su se na tom tenderu javile opet samo 3 firme sa ITALIJANSKIM ANTIBAKTERIJSKIM NAMEŠTAJEM, kao i u DZ Palilula, DZ Zvezdara, KBC Bežanijska Kosa.

Deo teksta - predloga za smenu direktora KBC Zemun
Iz izveštaja Nadzorne službe („Inžinjering plus Projekt“) o stanju radova na rekonstrukciji KBC Zemun (u sklopu projekta rekonstrukcije 20 bolnica u Srbiji sredstvima kredita EIB uz dodatak sredstava NIP-a) od dana 31.8.2007 vidljivo je sledece:
ROK ZAVRŠETKA SVIH RADOVA JE BIO PO OSNOVNOM UGOVORU 16.3.2007.
Evidentno je da je zakašnjenje u trenutku preuzimanja obaveza od Grada na koji su prebacena osnivacka prava iznosilo: 6 meseci, a iz tabeli se vidi da je u tom momentu stepen realizacije bio oko 67 odsto gotovosti.
26.12.2007. nacinjen ugovor izmedu MZ R Srbije i Grada Beograda-Gradske Uprave, Sekr. Za zdravstvo, na osnovu Protokola o završetku radova na rekonstrukciji (25.12.2007) - Ugovorne strane su saglasne da koordinaciju poslova na realizaciji rekonstrukcije KBC Zemun i dalje obavlja Jedinica za implementaciju projekta (PIU) Republickog Ministarstva zdravlja (Vojin Vukovic)
Iz PREDLOGA FINANSIRANJA DELA RADOVA NA OBJEKTIMA U KBC ZEMUN IZ FINANSIJSKIH SREDSTAVA Grada BEOGRADA, kao presek stanja u momentu prelaska osnivackih prava na Grad Beograd, vidi se da Grad Beograd u momentu preuzimanja obaveza treba da finansira DO ZAVRŠETKA PROJEKTA RADOVE u ukupnoj vrednosti od 54.977.334,72 din. Sa PDV-om, što prakticno predstavlja maksimalno dozvoljeni iznos aneksa ugovora tj. Do 25% vrednosti osnovnog ugovora.
Napominjem da je Protokolom o završetku radova za KBC Zemun (kao i za KBC Zvezdara) predvideno da se sredstavima budžeta grada Beograda za 2007. i 2008g finansiraju izvedeni i neizvedeni naknadni i nepredvideni radovi na rekonstrukciji KBC Zemun. Kako je vec navedeno, Grad se ovim ugovorom obavezao da obezbedi sredstva za finansiranje navedenih radova u KBC Zemun u iznosu od 60.827.412,02 dinara sa PDV-om. Od te sume, 31.12.2007. prebaceno je 40.176.021,23 din po I privremenoj situaciji, a razlika od 20.700.000,00 din predvidena je finansijskim planom za 2008. godine.
Na pocetku rada novog UO KBC Zemun ciji sam bila predsednik preko godinu dana (po prelasku osnivackih prava na Grad Beograd) i pored insistiranja UO da se prvo prikaže izveštaj rada prethodnog UO i NO, kao i presek stanja radova, Direktor I. Berisavac je sve vreme tvrdio da to nije moguce zbog odsustva (odbeglog) ranijeg Predsednika UO KBC Zemun, kao i da se Grad trudi da što pre samo uspostavi rad kompletnog KBC-a tj. završi što pre zapoceti projekat koji vec kasni 6 meseci. Takode je tvrdio da nema uvida u osnovni ugovor te ga ne može prikazati kao i da je NEMOGUCE RASKINUTI UGOVOR SA IZVOĐACEM RADOVA „Ratko Mitrovic-Dedinje“, DDO. Na insistiranje UO da podnese izveštaj i Nadzorni Odbor, to je i ucinio aprila 2008. g u smislu da su sva poslovanja ustanove vršena u okviru zakonskih odredbi.
Po preuzimanju dužnosti gradskog sekretara za zdravstvo, uvidela sam da kompletna dokumentacija postoji , iz koje je vidljivo sledece: Ugovor sa izvodacem je moguce raskinuti zbog zakašnjenja radova, kao i da se svaki dan zakašnjenja radova mogao penalizovati sa 0,05 odsto dnbevno, odnosno maksimum 10 procenata od ugovorene vrednosti ugovora, što iznosi cc 300.000e.
Dakle, Direktor KBC Zemun je obmanjivao sve vreme clanove UO da ne može da se raskine ugovor sa izvodacem,
Dodatno je time otvorio put svojim daljim radnjama kao neizbežnim u sklopu nastale situacije.
Juna 2008. na sastanku UO KBC Zemun, Direktor iznosi da su nužno zapoceti novi radovi, nova gradilišta, za koje je tek potrebno obezbediti sredstva ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA CLANOM 24, STAV 1 – Zakona o javnim nabavkama, koji kaže da se ne sme raspisati ni tender, a kamoli zapoceti radovi bez prethodno obezbedenih sredstava. Ovom svojom odlukom, direktor je pokušao da dovede pred svršeni cin clanove UO, koji su se izjasnili da se odobrenje može dati samo uz prethodno opravdanje nastale situacije izveštajem o stanju od Nadzornog organa. P.S. Nadalje se cekao presek stanja od strane Nadzornog organa, koji nije dostavljen Predsedniku UO, niti je bilo obaveštenja o tome.
Po stupanju na dužnost sekretara za zdravlje, cinim uvid i u Izveštaj Nadzornog Organa od 10.9.2008. gde nedostaje kompletno tenderska dokumentacija za dodatne radove u delu Operacionog bloka na I spratu u iznosu od 34.000.000din, a za dodatne radove na Starom delu objekta i dodatne radove u delu kotlarnice za proizvodnju pare za vešeraj objekta, ukupno treba još 269.474,89 eura što ukazuje da se naknadni radovi produžuju unedogled, iako radovi po osnovnom ugovoru još uvek nisu završeni.
Dodatno, Direktor KBC Zemun je uputio još jedan zahtev za finansijska sredstava PO HITNOM POSTUPKU za izvodenje gradevinskih radova koji su vec placeni izvodacu "Ratku Mitrovicu" preko Sekretarijata.
Napomena:
U delu izveštaja Agencije za budžetsku inspekciju Grada Beograda, februar 2009. o kontroli koja je još u toku vezano za KBC Zemun, utvrdeno su za sada sledece nepravilnosti odnosno nezakonitosti:
- Obracunom i isplatom dodataka u iznosu od preko 55 milina dinara bez zakonskog osnova, postupljeno je suprotno odredbama 2,4,5 i 12 Zakona o platama državnih službenika i suprotno odredbama Uredbe o koeficijentima za obracun i isplatu zaposlenih u javnim službama.
- Gotovo sve nabavke je u 2008. sprovodio suprotno Zakonu o javnim nabavkama, a u vezi clana 37 Zakona o budžetskom sistemu, pri cemu se to odnosi i na velike javne nabavke u vrednosti ukupno preko 38 miliona dinara, kao i na male, ITD.

KBC BEŽANIJSKA KOSA
Nabavka nameštaja
Tender za nabavku Nameštaja je prvo raspisan u Službenom glasniku RS br. 71.
Zatim je odlukom od 15.8.2008. koja je donesena na osnovu zahteva KBC Bežanijska Kosa odluceno da se ova javna nabavka izvrši po hitnom postupku.
Ovim zahtevom je predvidena orijentaciona vrednost planirane nabavke bolnickog nameštaja i opreme u iznosu od cca 80.000.000,00 sa PDV-om.
6.9.2008. tražena je dopuna zahteva za obezbedenje 16.950.000,00 din bez PDV-a odnosno 20.000.000,00 din sa PDV-om tako da ukupna vrednost javne nabavke br. 15 ce iznositi 84.700.000,00 din bez PDV-a, odn. 100.000.000,00 din (sa PDV-om).
Na osnovu zapisnika o otvaranju ponuda (od 8.10.2007g) kao i zapisnika o postupku sa pogadanjem od istog dana, konstatovano je da predstavnik ponudaca „Pharmacia Žad“ ostaje pri datoj ponudi i ne odobrava nikakve dodatne pogodnosti.
I pored svega KBC Bežanijska Kosa (dir. Doc Nikola Milinic) je sklopio ugovor sa ponudacem „Pharmacia Žad“ na iznos 106.072.559,38 din. Ocigledno je da je izabrani ponudac „Pharmacia Žad“, DOO ponudila iznos od 106.072.559,38 dinara što je iznad predvidenog iznosa predmetne nabavke koji je iznosio 100.000.000,00 din.
Posebno je interesantno da se kupac obavezao da placanje po ovom ugovoru izvrši 100 odsto avansno.
Aneksom 1 ovog ugovora sacinjenog dan posle tj. Sutradan, odobren je rabat od 5,78% u apsolutnom iznosu od 5.200.000,00 din. Takoda ukupna vrednost predmetnog ugovora iznosi 99.936.559,38 din sa PDV-om
Ocigledna svrha ovog aneksa je da se ukupna vrednost predmetnog ugovora spusti ispod iznosa od 100.000.000,00 din i sada iznosi 99.936.559,38 din sa PDV-om.
Ovo je u kontradiktornosti sa izjavom ponudaca datoj pri otvaranju ponuda da ne odobrava nikakve dodatne pogodnosti, odnosno da ostaje pri ponudenoj ceni od 106.072.559,38 din.
Sumnjivo je da je KBC Bežanijska Kosa dostavilo zahtev (11.4.2008.) za obezbedenje dodatnih novcanih sredstava u iznosu od 5.800.000,00 din uz navodenje da je prilikom izrade projekta opremanja došlo do propusta u kolicini odnosno broju komada pojedinih artikala koji se podudaraju sa artiklima zahtevanim u osnovnom ugovoru
SUMA KOJU JE „PHARMACIA ŽAD“, DOO DALA KAO RABAT (5.200.000,00 din), I ZAHTEVANA SUMA ZA NOVU NABAVKU (5.800.000,00 din) su zacudujuce slicne.
Na osnovu svega prethodno iznetog, ocigledno je da je izigran Zakon o javnim nabavkama i napravljeni prekršaji prilikom sklapanja osnovnog ugovora na vecu vrednost od investicione vrednosti javne nabavke koja je potom Aneksom 1 dovedena u vrednost javne nabavke iako je ponudac prilikom otvaranja ponude izjavio da ne daje nikakve dodatne pogodnosti. Zbog toga je pokrenuta inicijativa za smenu direktora KBC Bežanijska Kosa.
Artikli su sledeci medicinski nameštaj i pomocna medicinska oprema:
1. Bolnicki pultevi za prijem pacijenata
2. Stolovi i stolice za bolnicko osoblje
3. Kreveti za dnevnu onkološku bolnicu
4. Ormari za dokumentaciju
5. Ormari za držanje lekova i sanitetskog materijala
6. Pomocni ležajevi za sve ambulante
7. Stalci za infuzije
8. Kolica za terapiju
9. Kolica za prevoz pacijenata
10. i drugi medicinski nameštaj i pomocna medicinska oprema
Napomena:
U delu izveštaja Agencije za budžetsku inspekciju Grada Beograda, februar 2009. g, o kontroli koja je još u toku vezano za KBC Bežanijska Kosa, utvrdene su za sada sledece nepravilnosti odnosno nezakonitosti:
- Za uvedenu pripravnost direktora od 240 sati mesecno, izvršene su isplate od preko 355 hiljada dinara kršeci odredbe clana 108 Zakona o radu
- Za ukupnu vrednost javnih nabavki pd preko 54 miliona dinara u 40 partija, postojala je samo 1 ponuda ili samo 1 ispravna ponuda, te je izvršenom dodelom ugovora kršen Zakon o javnim nabavkama i Zakon o budžetskom istemu.
- Za izvršenu nabavku radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora Endoskopije, u postupku sa pogadanjem bez prethodnog objavljivanja, nije ispoštovan Zakon o javnim nabavkama, (Aneksi ugovora su podrazumevali radove koji nisu bili obuhvaceni osnovnim ugovorom. itd
Svedok

Blokada i optužbe za korupciju
Autor: R. V. Bibić
Odbornici Skupštine grada Beograda juče su nakon skoro desetočasovne rasprave uspeli tek u kasnim večernjim časovima da se dogovore o dnevnom redu zasedanja, pošto je bilo više od osamdeset predloga novih tačaka dnevnog reda. Međutim, maratonsko zasedanje na kraju je ostalo u senci direktnih optužbi koje je iznela gradska sekretarka za zdravstvo Dragana Jovanovićna račun ministra zdravlja Tomice Milosavljevića. Ona je u izjavi novinarima optužila ministra da je direktno učestvovao u proneveri novca Beograđana kroz rekonstrukciju u Domu zdravlja „Zvezdara“, iznevši podatke do kojih je došla, u hodniku Skupštine grada, nakon što je prethodno bila sprečena da se obrati sa govornice gradskog parlamenta.
Jovanović je navela da je Milosavljević direktno upleten u sklapanje ugovora sa Gradom prenoseći osnivačka prava, vezano konkretno za KBC Zvezdara.
- U tom ugovoru piše da je od planiranih deset vrsta radova rekonstrukcije, devet većizvedeno, i to u vrednosti od 50 i nešto miliona dinara. Preostali radovi, koje su preneti na teret Grada Beograd, iznose 5,5 miliona dinara. Međutim, u ugovoru stoji, pod posebnom tačkom, da i svih 50 miliona dinara treba grad da uplati Ministarstvu. I Grad je preneo ta sredstva preko preduzeća“Ratko Mitrovića“, što govori o direktnoj upletenosti Tomice Milosavljevića u kriminal. Zato ovo više nije problem samo Grada, budući da je upleten i ministar - izjavila je Jovanović.
Prema njenim rečima postoje ugovori koji su korpus delikti, i da je za radove koji su obavljeni ponovo traženo od grada još 80 miliona dinara za 2009. godinu. Gradska sekretarka za zdravstvo naglašava da je KBC „Zvezdara“ izbegao budžetsku inspekciju, bar ovu gradsku, na taj način što je direktor bolnice dao kovertiranu ostavku pre mesec i po dana. „S obzirom na to da je čovek pripremio svoju ostavku pre mesec dana i da je zamolio da ga ne pominju i da je na kraju ovako bezobrazno nastupio pre dva dana, to ne zaslužuje više da se sakriva šta je on radio. On je na ime para koje su prebačene, tačnije 60 miliona dinara, i koje su već potrošene, nije tražio 60 miliona dinara, nego 413 hiljada evra, a zatim 469 hiljada evra što mu, normalno, nije odobreno - navodi Jovanović.
Ona se osvrnula i na sporne nabavke vezane za KBC „Zemun“ i KBC „Bežanijska kosa“, u kojima su „izuzetno narušeni svi zakoni o budžetskoj javnoj nabavci“. Navela je primer da je više od 53 miliona dinara potrošeno za nabavke preko 40 partija samo sa jednom ponudom što se ne sme po Zakonu o javnim nabavkama.
- Ako me pitate da li je bilo sprečavanja korupcije u zdravstvu mogu da kažem da je ministar Milosavljević direktno opstruirao sprečavanje korupcije. Moram da dodam i da je u Domu zdravlja Grocka, prema saznanjima moje zamenice Božice Novaković, koja je iz G17 a zbog čega sam pisala dopis Đilasu, direktorka Doma od duga u iznosu 80 miliona dinara, napravila dug od 168 miliona dinara, koji je potpuno nejasan i koji se sada ispituje - navodi Jovanović.
Ona dodaje da je najverovatnije hajka u javnosti protiv nje proteklih par meseci, posledica stava i dela DS kao i G17 Plus. Gradska sekretarka za zdravstvo, koja je izabrana inače na predlog LDP, pomenula i ime Vladana Šubarevića, nekadašnjeg član Gradskog veća zaduženog za zdravstvo, sada nominovanog za predsednika Upravnog odbora KBC „Dragiša Mišović“. Na novinarsko pitanje da li je u mahinacije upleten i gradonačelnik Dragan Đilas, Jovanovićje kratko odgovorila da je „za sve znao ako je želeo da zna“.
Iznošenju ovih optužbi prethodila je rasprava da li gradska sekretarka za zdravstvo sme da se obrati sa skupštinske govornice. Naime, Jovanovićje došla za govornicu u nameri da replicira odborniku DSS Andriji Mladenoviću, ali je onemogućena obrazloženjem da nije po poslovniku da neko drugi sem odbornika govori za vreme usvajanja dnevnog reda. Potom je objašnjeno da Jovanovićmože da govori samo ako se neka od tačaka koje su u njenoj nadležnosti nađu u redovnom postupku, za šta je po najavama šefova odborničkih grupa izostala podrška. Istovremeno, odvijala se doslovno celodnevna rasprava gradskih odbornika, i to o dnevnom redu sednice. Između ostalog, glavno polje sukoba upravo je bilo da li će se o smeni direktora pet zdravstvenih ustanova čiji je osnivačgrad raspravljati po skraćenom postupku, kako je predloženo, ili po redovnom kako je predlagala opozicija.
Nemanja Šarović, šef odborničke grupe SRS, ukazao je na nepravilnosti u radu zdravstvenih ustanova, rekavši da vladajuća većina izbegavala stavljanje na dnevni red i na prošloj prošle po skraćenom postupku, kao i da su podneli zahtev da se omogući Dragani Jovanovićda se obrati. Šarovićje rekao da je njen jedini greh što je odlučila da se suprostavi mafiji koja vlada u medicini u gradu, ali da su i radikali obezbedili materijale od budžetske inspekcije koji pokazuju da su pronevereni milioni dinara građana. Tako je šef radikala izneo podatke da je, između ostalog, za nabavku pisaćeg stola u KBC „Zvezdara“ potrošeno nešto više od 42 hiljade dinara, za stolicu skoro 62 hiljade dinara, a za sofu i dve fotelje 805 hiljada dinara.
Odbornik DSS Andrija Mladenovićupitao je zašto se iznose optužbe na račun direktora zdravstvenih ustanova, da su kriminalci, i to bez dokaza i pozvao gradsku sekretarku da se obrati sa skupštinske govornice. On je zato pozvao da se o tome javno raspravlja kroz dnevni red „ jer se u tim ustanovama leči milion Beograđana“.
Danas

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis