понедељак, 16. јун 2014.

Zagorki Golubović nagrada za životno delo „Radomir Lukić“

Profesorka Zagorka Golubović se veoma angažovala u odbrani Zvezdarske šume i bitno doprinela njenoj zaštiti.
 
Nagrada SSD za životno delo Zagorki Golubović

Žiri za dodelu nagrade Srpskog sociološkog društva „Radomir Lukić“ za životo delo doneo je odluku da se po prvi put nagrada dodeli prof. dr Zagorki Golubović, redovnom profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji.
Donoseći ovu odluku, Žiri (u sastavu: Milovan Mitrović, Dragan Koković, Smiljka Tomanović, Jovan Bazić i Dragana Stjepanović Zaharijevski) dao je sledeće obrazloženje:

ODLUKA ŽIRIJA O DODELI NAGRADE SRPSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA „RADOMIR LUKIĆ“ ZA ŽIVOTNO DELO

Na redovnoj skupštini Srpskog sociološkog društva, održanoj 23. marta 2013. godine, ustanovljena je nagrada „Radomir Lukić“ za životno delo u cilju afirmacije naučnih i društvenih dostignuća sociologa u Srbiji i unapređivanja statusa sociologije u javnosti. Usvojen je Pravilnik kojim su precizirani bliži kriterijumi za dodelu nagrade i imenovan žiri za odlučivanje o prispelim predlozima.

Početkom decembra meseca 2013. godine Predsedništvo SSD uputilo je poziv ograncima i sekcijama SSD, te odeljenjima/odsecima/departmanima za sociologiju, institutima i centrima za sociologiju i ostalim kolektivnim članovima SSD, za podnošenje predloga za dodelu novoustanovljene nagrade.

Izabrani Žiri za dodelu nagrade „Radomir Lukić“ za životno delo – u sastavu: Milovan Mitrović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji, Dragan Koković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljka Tomanović, redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Jovan Bazić, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću i Dragana Stjepanović Zaharijevski, redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu – razmatrao je, na raspisani konkurs i u naznačenom roku, jedini prispeli predlog koji je uputilo Odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu: predlog da se nagrada dodeli dr Zagorki Golubović, redovnoj profesorki Filozofskog fakulteta u Beogradu, u penziji.

U obrazloženju Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu navodi se da je dr Golubović jedan od prvih profesora angažovanih na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1957, a zatim i na Katedri za sociologiju, osnovanoj 1959. godine. Svojim angažmanom dala je nemerljiv doprinos konstituisanju akademskih studija sociologije i antropologije u Srbiji. Zaslužna je za postizanje velikog ugleda i značaja ovih disciplina na međunarodnom planu. Koristeći iskustva koja je stekla kao stipendista Britanskog saveta 1957. i 1958. godine, kao student istraživač na Univerzitetu u Notingemu u Engleskoj, profesorka Zagorka Golubović je uvela više nastavnih predmeta koji će postati deo osnovnog kurikuluma sociologije do današnjeg dana (sociologija porodice, sociokulturna antropologija). Ona je bila suosnivačica postdiplomske Katedre za interdisciplinarnu antropologiju, što je u ono vreme predstavljalo jedinstvenu inicijativu za uvođenje interdisciplinarnog koncepta studija, koji je postao standard postdiplomskih studija na velikom broju univerziteta u Srbiji.

Profesorka Zagorka Golubović svojim je ukupnim pregalaštvom obeležila razvoj naše sociologije u drugoj polovini XX veka i kao profesionalna i dosledna intelektualka dala ogroman doprinos ugledu i značaju sociologije u međunarodnoj akademskoj zajednici, ali i široj kulturnoj i političkoj javnosti, velikim opusom objavljenih radova, izuzetno plodnim naučno-nastavnim radom, učestvovanjem u osnivanju i radu čitavog niza strukovnih udruženja, kao i promovisanjem i zagovaranjem ideje razvijenog civilnog društva.

Ušavši u krug međunarodno priznatih sociologa, nakon isključenja sa Univerziteta u Beogradu 1975. godine, Zagorka Golubović gostuje po pozivu na više univerziteta u inostranstvu – u Švedskoj, Velikoj Britaniji i SAD. U tom periodu rad profesorke Golubović, uz radove ostalih članova Praksis grupe, navođeni su u međunarodnoj akademskoj zajednici kao najznačajniji doprinos društvenoj misli tog vremena uopšte, a naročito u okviru Istočne Evrope.

Monografije Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi (1973), Antropološki portreti (1991), Antropologija u personalističkom ključu (1997) i Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta (1999) odavno su obavezno udžbeničko štivo i važan doprinos teorijskim raspravama o problemima savremene antropologije, a monografije Staljinizam i socijalizam (1982), Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva (1988), Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu (1999), Kuda ide postoktobarska Srbija (2006) i Kako kalimo demokratiju: šta nismo naučili (2011) otvorena su kritika društvenih promena i transformacija prvo jugoslovenskog, a zatim srpskog društva sa pozicija nezavisnog, ali kritički angažovanog intelektualca. Prema Srpskom citiranom indeksu radovi Zagorke Golubović citirani su u 357 strukovnih tekstova (u oblasti društvenih nauka u 233, humanističkih 80, u tekstovima vezanim za obrazovanje i psihologiju ukupno 73 i u oblasti književnosti 16).

Celokupan rad i uticaj profesorke Golubović, kako navode predlagači, može se podeliti u dva osnovna, međusobno povezana pravca. Jedan se odnosi na akademsko razvijanje sociokulturne antropologije, kroz izgradnju specifičnog i originalnog teorijskog pristupa, a drugi se odnosi na teorijsko-kritičku i političku kritiku savremenog srpskog društva, kao i na kritiku neoliberalizma kao dehumanizujećeg procesa transformacije društva karakterističnog za postsocijalistički period. Područje između ta dva usmerenja čine istraživački projekti kroz koje se prepliću problemi i perspektive odnosa individue, države i društva, sagledani u personalističkom ključu.

Pored bogate univerzitetske karijere, njeno angažovanje obuhvatalo je i pionirske korake u konstituisanju beogradskog dela Praksis grupe, Korčulanske letnje škole, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kasnije, rad u Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži.

Dva puta bila je predsednica Sociološkog društva Srbije i jedanput predsednica Filozofskog društva Srbije, kao i članica Uprave Jugoslovenskog filozofskog i sociološkog udruženja od njegovog osnivanja. I dalje je članica Filozofskog društva Srbije, Srpskog sociološkog društva i Udruženja prevodilaca, kao i Saveta Međunarodnog udruženja za sociologiju. Bila je urednica ili članica redakcija naših najznačajnijih strukovnih časopisa (Gledišta, Filozofija, Sociologija, Praxis...).

Imajući u vidu sve predočeno Žiri Srpskog sociološkog društva za dodelu nagrade „Radomir Lukić“ za životno delo, jednoglasnom odlukom, sa izraženom profesionalnom odgovornošću, poštovanjem i osećanjem privilegovanosti, dodeljuje ovo visoko priznanje uzornoj ličnosti u oblasti sociologije, profesorki Zagorki Golubović, za ukupni doprinos i izuzetne rezultate postignute u dugogodišnjem naučno-istraživačkom, obrazovno-pedagoškom i javnom radu.


Žiri za dodelu nagrade „Radomir Lukić“


Milovan Mitrović, red. prof. Pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji

Dragan Koković, red.prof. Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Smiljka Tomanović, red. prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu

 Jovan Bazić, red. prof. Učiteljskog      fakulteta u Prizrenu sa privremenim sedištem  u Leposaviću

Dragana Stjepanović Zaharijevski, red. prof. Filozofskog fakulteta u Nišu


Izvor: Srpsko sociološko društvo

Нема коментара:

Постави коментар

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis