петак, 14. фебруар 2014.

Заштићена Звездарска шума

Привремени орган града Београда 29. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „ЗВЕЗДАРСКА ШУМА”

Члан 1.
Природно добро „Звездарска шума” проглашава се заштићеним подручјем као споменик природе. Природно добро „Звездарска шума” проглашава се заштићеним подручјем ради очувања природних вредности, структуре и квалитета шуме, земљишта и ваздуха, као и унапређења просторне целине настале људском активношћу која је важан део система градског зеленила и која примарно доприноси спречавању појаве клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и рекреацију.Члан 2.
Природно добро „Звездарска шума” (у даљем тексту: заштићено подручје), налази се на територији града Београда, градска општина Звездара. Заштићено природно добро Звездарска шума обухвата следеће катастарске парцеле: 2216/1 део, 2216/2 део, 413/1 део, 2247, 2246, 2265/1 део, 2253/4, 2250, 2275/2, 2275/3, 2275/1, 2258, 3722 део, 3724 део, 3662, 3663/1, 3712/3, 3712/1, 3714, 3710, 3727 део, 2253/3 део, 2253/5, 2252, 4566/1 део, 2218/1 део, 2274/1, К.О. Звездара, градска општинa Звездара. Укупна површина заштићеног подручја износи 80 ha 57a 87 m², у државној и приватној својини. Опис границе са графичким приказом заштићеног подручја одштампан је уз ово решење и чини његов саставни део.

Члан 3.
Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја.

Члан 4.
Ha заштићеном подручју, установљава се режим заштите III степена. Режим заштите из става 1. овог члана спроводи се као активна заштита заштићеног подручја и забрањују све радње и активности које угрожавају или мењају његова обележја и својства, односно примарне вредности заштићеног подручја, а нарочито:
1) промена намене површине заштићеног подручја;
2) просецање и огољавање шумског простора за потребе изградње, односно претварања у грађевинско земљиште;
3) изградња нових или проширење постојећих саобраћајница;
4) вршење земљаних, грађевинских, шумарских и других радова којима се могу угрозити природне вредности и карактеристике заштићеног подручја и нарушити његове естетске и амбијенталне вредности;
5) крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који могу да изазову процесе ерозије, клизишта и друге неповољне промене;
6) извођење активности које угрожавају вегетацију, а нарочито: сеча дрвећа и шибља, изузев контролисаног уклањања сувог и болесног, ломљење грана, оштећивање коре, кидање лишћа, постављање табли и других обавештења на стаблима, уништавање кореновог система приликом радова на уређењу простора или вршење било које радње која би нарушила постојеће стање дендрофонда или угрозила његов биолошки опстанак;
7) уништавање, убијање, узнемиравање, растеривање и хватање свих врста које се налазе на европској и светској Црвеној листи (IUCN) или на листама међународно значајних врста;
8) активности којима се могу угрозити врсте биљака, животиња и гљива које су заштићене као строго заштићене или заштићене дивље врсте и њихова станишта (коришћењe, уништавањe и др.);
9) изградња привредних, стамбених и других објеката, осим реконструкције постојећих објеката;
10) складиштење и одлагање (расипање, бацање, остављање и сл.) комуналног и другог отпада;
11) руковање хемикалијама, нафтним дериватима и другим опасним и отровним материјама;
12) испуштање отпадних вода, просипање течног отпада;
13) паљење и ложење ватре;
14) узимање фосилоносних материјала са геолошких профила.

Члан 5.
У оквиру установљеног режима заштите III степена дозвољава се спровођење посебних мера заштите, коришћења и развоја заштићеног подручја, као и интервенције у циљу укупног унапређења заштићеног подручја без последица по његове примарне вредности и то:
1) одржавање и уређење шуме у складу са мерама заштите утврђеним овим решењем и шумском основом;

2) уређење и одржавање постојећих пешачких стаза и саобраћајница, као и зона предвиђених за рекреацију и излете у складу са условима заштите природе;
3) извођење радова на санацији, реконструкцији и ревитализацији деградираног простора на основу посебних пројекта и програма израђених у складу са условима заштите природе;
4) постављање образовно-информативних табли са основним подацима о природним и споменичким вредностима, флори и фауни шуме;
5) постављање вештачких дупљи, односно кућица за птице према посебном плану којим се одређују врсте, број и распоред кућица;
6) постављање нових елемената парковског мобилијара у складу са постојећим (нове клупе, корпе за отпатке, канделабри, надстрешнице и др) и поправка постојећих у складу са условима заштите природе.
Услове заштите природе из става 1. тач. 2, 3. и 6. овог члана утврђује организација за заштиту природе.
Коришћење заштићеног подручја и зона предвиђених за рекреацију и излете (активни и пасивни видови рекреације) дозвољено је на начин који не угрожава заштићено подручје, односно у складу са правилима понашања и ограничењима о којима се посетиоци обавештавају путем информативних табли, штампаног материјала или на други начин.

Члан 6.
Ограничења у оквиру установљеног режима заштите односе се на активности које могу бити одобрене и спроведене на заштићеном подручју под условом да су планирани радови и капацитети усклађени са концептом заштите и развоја заштићеног подручја и то: 1) уношење алохтоних и инвазивних врста флоре и фауне; 2) примена одговарајућих биолошких мера против фи-топатолошких и ентомолошких обољења шума; 3) реконструкција постојећих пешачких стаза и саобраћајница; 4) изградња објеката инфраструктуре (водовода, канализације и др.) у оквиру постојећих пешачких стаза и саобраћајница; 5) изградња каблираних објеката и инфраструктуре из-ван постојећих пешачких стаза и саобраћајница; 6) изградња, реконструкција и уређење паркинга на улазима у шуму у складу са важећим планским документом; 7) извођење геолошких и хидрогеолошких радова; 8) изградња водних објеката за потребе водоснабдевања или каптирање извора; 9) извођење земљаних, грађевинских и других радова који могу проузроковати покретање умирених клизишта или могу оштетити, односно угрозити заштићено подручје и његову околину; 10) спровођење одговарајућих мера противерозионе и противпожарне заштите; 11) издвајање и означавање посебних зона шуме ради заштите биотопа од нарушавања и узнемиравања. 12) улазак и кретање моторних возила заштићеним подручјем, изузев за посебно одобрене службене сврхе. Изградња и извођење радова на уређењу и реконструкцији, као и извођење других радова у заштићеном подручју из става 1. овог члана, може се вршити на основу одобрења прибављеног у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња и одобреној техничкој документацији израђеној у складу са претходно прибављеним условима заштите природе и другим условима у складу са законом. Услове заштите природе из става 2. овог члана утврђује организација за заштиту природе.

Члан 7.
Управљање заштићеним подручјем поверава се Јавном комуналном предузећу „Зеленило – Београд”, Улица Сурчински пут број 2 у Новом Београду (у даљем тексту: управљач) који испуњава законом прописане услове у погледу стручне, кадровске и организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.

Члан 8.
Управљач има право активне легитимације у погледу остваривања и спровођења установљеног режима заштите, као што је право покретања кривичних, прекршајних и управних поступака пред судским, државним и локалним органима, право на накнаду од правних и физичких лица за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 9.
Управљач је дужан да: 1) заштићено подручје чува и одржава у складу са режимом и мерама заштите прописаним законом и овим решењем; 2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања свих биљака у заштићеном подручју и благовремено предузимање неопходних мера заштите (узимање узорака оболелих стабала и крошњи, третман оболелих јединки и др); 3) у случају настанка промена које заштићено подручје могу уништити, оштетити или нарушити његова битна својства, без одлагања обавести организацију за заштиту природе и надлежни инспекцијски орган; 4) заштићено подручје обележи постављањем табле одговарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележено на прописан начин (назив, основни подаци, графички приказ заштићеног природног добра) уз претходно прибављену сагласност организације за заштиту природе; 5) постави информативне табле са латинским и народним називима аутохтоних и алохтоних врста и изузетних примерака и њиховим битним карактеристикама, као и занимљивостима о појединим врстама или о заштићеном подручју у целини, а ради његове презентације, обавештења и образовања посетилаца; 6) постави табле са јасно дефинисаним правилима понашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја; 7) донесе план и програм управљања заштићеним подручјем; 8) обезбеди унутрашњи ред и организује чуварску службу; 9) обавља друге послове у складу са законом и овим решењем или поступа по захтеву организације за заштиту природе, односно по налогу надлежног инспектора.

Члан 10.
План управљања заштићеним подручјем доноси управљач за период од 10 година (у даљем тексту: план управљања).
Планом управљања одређују се мере и активности заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, начин њиховог спровођења, смернице и приоритети за очување природних вредности и развој заштићеног подручја и садржи нарочито:
1) приказ главних природних вредности заштићеног подручја;
2) оцену стања заштићеног подручја и преглед активности и процеса који могу значајно угрозити заштићено подручје;

3) циљеве заштите, очувања, унапређења и развоја, услове, мере, погодности и ограничења за њихово остваривање;
4) приоритетне активности и мере на заштити разноврсне дендрофлоре, ретких, ендемичних и реликтних врста, одржавању, праћењу стања и унапређењу укупних природних вредности заштићеног подручја;
5) приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;
6) активности на промоцији вредности заштићеног подручја;
7) врсту и садржај документације за спровођење циљева и активности на заштити, очувању и унапређењу стања природних вредности, одрживог коришћења тих вредности у научне, образовне и друге;
8) облике сарадње и партнерства са корисницима заштићеног подручја;
9) активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана управљања и начин оцене успешности његове примене;
10) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за спровођење плана управљања заштићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења;
11) друге активности и мере предвиђене законом.
На план управљања сагласност даје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за заштиту животне средине по претходно прибављеном мишљењу организације за заштиту природе.
О предлогу плана управљања управљач је дужан да обавести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у трајању од 30 дана.
План управљања се може ревидирати у периоду његове важности.
Извештај о остваривању плана управљања подноси се организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет.

Члан 11.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње програме управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту: програм управљања) на које сагласност даје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за заштиту животне средине.
Програмом управљања из става 1. овог члана одређују се мере и активности заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком њихове реализације и износом потребних финансијских средстава.
Извештај о реализацији програма управљања за текућу годину, односно програм управљања за наредну годину, управљач подноси организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове заштите животне средине најкасније до 15. децембра текуће године.

Члан 12.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном подручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну сагласност организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за заштиту животне средине. Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење установљеног режима заштите у складу са законом. Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације о спровођењу режима заштите, управљач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини доступним посетиоцима и корисницима заштићеног подручја.

Члан 13.
Средства потребна за спровођење режима заштите заштићеног подручја обезбеђују се у буџету града Београда, из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених у обављању делатности управљања заштићеним подручјем, средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе и из других извора у складу са законом. Средства обезбеђена у буџету града Београда за текућу годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и динамиком мера и активности утврђених годишњим програмом управљања из члана 11. овог решења.

Члан 14.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката донетих на основу овог решења врши организација за заштиту природе у складу са законом.

Члан 15.
Планирање, уређење и коришћење простора који обухвата заштићено подручје мора бити у складу са овим решењем и планом управљања. Планови и програми који обухватају заштићено подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог решења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од годину дана од дана ступања на снагу овог решења. За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог члана прибављају се услови заштите природе од организације за заштиту природе, као и услови заштите животне средине од организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 16.
План управљања и правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, управљач је дужан да донесе у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог решења. Програм управљања заштићеним подручјем за 2014. годину, управљач је дужан да донесе у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења. До доношења програма из става 2. овог члана управљач је дужан да поступа у складу са законом, спроводи режим заштите утврђен овим решењем, као и мере које одреди надлежни инспекцијски орган.

Члан 17.
Управљач је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог решења организује привремену чуварску службу до доношења акта из члана 12. овог решења.

Члан 18.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 19.
Организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за заштиту животне средине доставиће ово решење у року од 30 дана од дана његовог доношења, организацији за заштиту природе ради уписа у регистар заштићених природних добара и надлежном органу за катастар непокретности ради уписа у земљишне књиге.

Члан 20.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Привремени орган града Београда
Број 501-145/13-С-20, 29. новембра 2013. године
Председник
Синиша Мали, с. р.

Број 57/I – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. новембар 2013.

Решење у pdf формату

2 коментара:

Šumske fotke

Srpsko - tranzicijski rečnik

Srpske televizije Tajni servis tajkunske Srbije. Jedinstveni slogan: Vaše pravo da ne znate ništa.
Još...

Elementarna logika

a. Zvezdarska šuma je zdrava, kvalitetna šuma (Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Zvezdara iz 2008. godine)
b. Šumovitost Beograda i Srbije je daleko ispod evropskih standarda (Šumske zajednice obuhvataju svega 11,3% teritorije Beograda, a orjentaciona je procena da bi trebalo da iznosi 27,3% površine našeg grada.)
c. Zemljište, regulacionim planom predviđeno za izgradnju i dogradnju objekata, je šumsko, ne građevinsko zemljište.
Zaključak: Seča ma kog dela Zvezdarske šume (i ne samo Zvezdarske šume) je nedopustiva.
Zašto je nekima toliko teško da razumeju elementarnu logiku?

Zvezdarska šuma video zapis